917905505870 917905505870
J. K. Fragrances

Sanitation Fragrances


Contact Us

J. K. Fragrances

-, Jain Nagar, Kannauj, Uttar Pradesh - 209725, India

Mobile : +91-7905505870, +91-9452139171, +91-9415146779

Call Us : 08048774455

E-mail : jkfragrances@gmail.com